2017.11.jpg


赤羽1館 外観


103号室

P5170009.jpg  P5170012.jpg  P5170015.jpg  P5170019.jpg  P5170016.jpg  P5170053.jpg

P5170036.jpg  P5170039.jpg  P5170050.jpg  P5170043.jpg  P5170007.jpg  P5170049.jpg   


202号室

IMG_0001.jpg  IMG_0002.jpg  IMG_0003.jpg  IMG_0007.jpg

                                                      ロフト     


IMG_0011.jpg  IMG_0004.jpg  IMG_0009.jpg  IMG_0005.jpg

                               ロフトから室内の様子